செம்புலப் பெயல் நீர்போல அன்டைய செம்புல கலந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர் எனக்கூறும் நூல்?

asked 2022-07-05 08:01:33 +0000

Vidhya gravatar image

செம்புலப் பெயல் நீர்போல அன்டைய செம்புல கலந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்று குறிப்பிடும் நூல் எது?

edit retag flag offensive close merge delete