மனமொத்த இருவருக்கிடையே தோன்றும் காதல் நிலைபேறு உடையதாக அமையும் என்று கூறும் நூல் எது?

asked 2022-07-05 07:59:01 +0000

Vidhya gravatar image

மனமொத்த இருவருக்கிடையே தோன்றும் காதல் நிலைபேறு உடையதாக அமையும் என்று கூறும் நூல் எது?

edit retag flag offensive close merge delete