ஹஸ்தம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

asked 2022-07-05 07:57:36 +0000

Vidhya gravatar image

ஹஸ்தம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

edit retag flag offensive close merge delete