ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று கூறியவர் யார்?

asked 2022-07-05 07:53:50 +0000

Vidhya gravatar image

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று கூறியவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete