விருந்து புறத்தாத் தான் உண்டல் சாவா என்று கூறும் நூல் எது?

asked 2022-07-05 07:46:05 +0000

Vidhya gravatar image

விருந்து புறத்தாத் தான் உண்டல் சாவா என்று கூறும் நூல் எது?

edit retag flag offensive close merge delete