"விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே" என்று கூறும் நூல் எது?

asked 2022-07-05 07:44:57 +0000

Vidhya gravatar image

"விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே" என்று கூறும் நூல் எது?

edit retag flag offensive close merge delete