புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில் போருக்கான காரணங்கள் பற்றி கூறும் திணைகள் எத்தனை?

asked 2022-07-05 07:42:12 +0000

Vidhya gravatar image

புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில் போருக்கான காரணங்கள் பற்றி கூறும் திணைகள் எத்தனை?

edit retag flag offensive close merge delete