மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலானவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது எந்த திணை?

asked 2022-07-05 07:40:59 +0000

Vidhya gravatar image

மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலானவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது எந்த திணை?

edit retag flag offensive close merge delete