தொல்காப்பியத்தின் எந்த அதிகாரம் அகத்திணை புறத்திணை சார்ந்த செய்திகளை கூறுகிறது?

asked 2022-07-05 07:38:01 +0000

Vidhya gravatar image

தொல்காப்பியத்தின் எந்த அதிகாரம் அகத்திணை புறத்திணை சார்ந்த செய்திகளை கூறுகிறது?

edit retag flag offensive close merge delete