ஸ்டியரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

asked 2022-07-05 05:33:56 +0000

Vidhya gravatar image

ஸ்டியரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

edit retag flag offensive close merge delete