சீனா- ரஷ்யா இடையேயான முதல் சாலை பாலம் எந்த நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது?

asked 2022-06-29 07:34:25 +0000

Vidhya gravatar image

சீனா- ரஷ்யா இடையேயான முதல் சாலை பாலம் எந்த நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது?

edit retag flag offensive close merge delete