இந்தியாவில் எங்கு பழுப்பு நிலக்கரியிலிருந்து மெத்தனால் தயாரிக்கும் ஆலை அமையவுள்ளது?

asked 2022-06-29 07:22:45 +0000

Vidhya gravatar image

இந்தியாவில் முதல் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் பழுப்பு நிலக்கரியிலிருந்து மெத்தனால் தயாரிக்கும் ஆலை அமைய உள்ளது?

edit retag flag offensive close merge delete