"பாட்டினில் நெஞ்சை பறிகொடுத்த பாவியேன்"என்று பாடியவர் யார்?

asked 2022-06-28 16:24:02 +0000

shrinivasan gravatar image

"பாட்டினில் நெஞ்சை பறிகொடுத்த பாவியேன்"என்று பாடியவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete