எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்றிருப்பதான இடம் நோக்கி நடக்கின்ற இந்த வையம்

asked 2022-06-28 15:59:27 +0000

shrinivasan gravatar image

”எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்றிருப்பதான இடம் நோக்கி நடக்கின்ற இந்த வையம்” எனப் பொதுவுடமையை விரும்பியவர் யார்?

edit retag flag offensive close merge delete