பழுப்பு நிலக்கரியிலிருந்து மெத்தனால் தயாரிக்கும் ஆலை

asked 2022-06-25 17:51:44 +0000

shrinivasan gravatar image

இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பழுப்பு நிலக்கரியிலிருந்து மெத்தனால் தயாரிக்கும் ஆலை எங்கு அமையவுள்ளது?

Where India's first Lignite refined Methanol manufacturing plant is to be set up?

edit retag flag offensive close merge delete