கெண்டிமூக்கு பானை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ?

asked 2022-06-25 17:35:56 +0000

shrinivasan gravatar image

updated 2022-06-25 17:36:19 +0000

அகழாய்வில் கெண்டிமூக்கு பானை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ? Where the Kendi Mooku Pot Excavated in Tamilnadu?
edit retag flag offensive close merge delete