இந்திய ராணுவத்தில் ஆட்சேர்ப்புக்காக புதியதாக அறிமுகப்படுத்த உள்ள திட்டம்

asked 2022-06-25 17:31:12 +0000

shrinivasan gravatar image

இந்திய ராணுவத்தில் ஆட்சேர்ப்புக்காக புதியதாக அறிமுகப்படுத்த உள்ள திட்டம் எது?

What is the new scheme introduced in Defense Recruitment in India?

edit retag flag offensive close merge delete