டெல்லி சுல்தான்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நில விநியோக முறை எது ?

asked 2022-03-03 10:38:11 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 10:38:52 +0000

டெல்லி சுல்தான்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நில விநியோக முறை எது ?

Which land distribution system adopted by sultans of Delhi ?

edit retag flag offensive close merge delete