முதன் முதலில் கிருத்துவ நம்பிக்கையை தென்னிந்தியாவிட்கு கொண்டுவந்தவர் யார்?

asked 2022-03-03 10:25:55 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 10:26:33 +0000

முதன் முதலில் கிருத்துவ நம்பிக்கையை தென்னிந்தியாவிட்கு கொண்டுவந்தவர் யார்?

Who first brought Christian faith into South India ?

edit retag flag offensive close merge delete