எந்த புத்தகம் புத்த மதத்தின் நான்கு புனித உண்மைகளை விளக்குகிறது?

asked 2022-03-03 10:23:57 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 10:24:45 +0000

எந்த புத்தகம் புத்த மதத்தின் நான்கு புனித உண்மைகளை விளக்குகிறது?

Which book explains the four noble truths of Buddhism ?

edit retag flag offensive close merge delete