இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த சரத்து தீண்டாமை ஒழிப்பு பற்றி குறிப்பிடுகிறது ?

asked 2022-03-03 08:53:19 +0000

Geetha gravatar image

இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த சரத்து தீண்டாமை ஒழிப்பு பற்றி குறிப்பிடுகிறது ?

edit retag flag offensive close merge delete