பஞ்சாபி மொழி எந்த மொழியுடன் நெருங்கிய தொடர்ப்பு உடையது?

asked 2022-03-03 08:50:33 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 08:52:00 +0000

பஞ்சாபி மொழி எந்த மொழியுடன் நெருங்கிய தொடர்ப்பு உடையது?

panjabi language has close connection with which languages?

edit retag flag offensive close merge delete