குழந்தை மேம்பாட்டு குறியிடு எந்தந்த காரணிகளை கணக்கில் எடுத்து கொள்கிறது?

asked 2022-03-03 08:43:19 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 08:44:35 +0000

குழந்தை மேம்பாட்டு குறியிடு எந்தந்த காரணிகளை கணக்கில் எடுத்து கொள்கிறது?

What are the factors that Child Development Index takes into account?

edit retag flag offensive close merge delete