தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் மனித மேம்பாட்டு அட்டவணையில் கடைசியிடம் வகிக்கின்றது

asked 2022-03-03 08:41:00 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 08:41:59 +0000

தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் மனித மேம்பாட்டு அட்டவணையில் கடைசியிடம் வகிக்கின்றது?

Which District is occupying the last rank in Human Development Index in Tamil Nadu?

edit retag flag offensive close merge delete