1944 இல் நடைபெற்ற ______ மாநாட்டில் நீதிக்கட்சி, திராவிடர் கழகமாக மாறியது.

asked 2022-03-03 08:36:06 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 08:37:24 +0000

1944 இல் நடைபெற்ற __ மாநாட்டில் நீதிக்கட்சி, திராவிடர் கழகமாக மாறியது.

In 1944 at which district conference, 'justice party' was converted into 'Dravidar kazakam'?

edit retag flag offensive close merge delete