1953இல் நிறுவப்பட்ட முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகல் ஆனையதின் பெயர் என்ன?

asked 2022-03-03 08:29:31 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-03 08:32:01 +0000

1953இல் நிறுவப்பட்ட முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகல் ஆனையதின் பெயர் என்ன?

Name the first backward class commission established in the year 1953?

edit retag flag offensive close merge delete