கல்வி ஒரு அடிப்படை உரிமை

asked 2022-02-28 16:11:52 +0000

shrinivasan gravatar image

updated 2022-02-28 16:15:08 +0000

கல்வியுரிமையானது ஒரு அடிப்படை உரிமையாக எந்த இந்திய அரசியலமப்புச் சட்டத்திருத்தத்தின் மூலமாக உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது?

which constitutional amendment added education as a fundamental right?

edit retag flag offensive close merge delete