விவசாய பயிர் காப்பீடு முறையை இந்தியா அரசாங்கம் கொண்டு வந்த ஆண்டு ?

asked 2022-02-24 11:02:05 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 13:19:38 +0000

shrinivasan gravatar image

விவசாய பயிர் காப்பீடு முறையை இந்தியா அரசாங்கம் கொண்டு வந்த ஆண்டு ?

In which year Government of india introduced crop insurance in which year?

edit retag flag offensive close merge delete