இந்தியாவின் புவி அதிர்வு மண்டலங்கள் எத்தனை?

asked 2022-02-24 11:01:03 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-05-17 01:24:44 +0000

MadZone gravatar image

இந்தியாவின் புவி அதிர்வு மண்டலங்கள் எத்தனை?

How many seismic zones are in India?

edit retag flag offensive close merge delete