பஞ்சமாஸ் எனும் வார்த்தை எதை குறிப்பிடுகிறது?

asked 2022-02-24 10:56:50 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 13:53:10 +0000

shrinivasan gravatar image

பஞ்சமாஸ் எனும் வார்த்தை எதை குறிப்பிடுகிறது?

what is referred by Panchamas?

edit retag flag offensive close merge delete