மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

asked 2022-02-24 10:52:06 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 14:35:41 +0000

shrinivasan gravatar image

மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

In which year electronic voting machine(EVM) was used in public elections in india?

edit retag flag offensive close merge delete