பற்றாக்குறை பட்ஜெட் என்றால் என்ன?

asked 2022-02-24 10:49:43 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 14:38:13 +0000

shrinivasan gravatar image

பற்றாக்குறை பட்ஜெட் என்றால் என்ன?

What is deficit budget?

edit retag flag offensive close merge delete