கவிஞன் யானோர் காலக் கணிதம் புவியில் நானோர் புகழுடைத் தெய்வம் என்று கூறியவர்

asked 2022-02-24 10:28:57 +0000

Geetha gravatar image

கவிஞன் யானோர் காலக் கணிதம் புவியில் நானோர் புகழுடைத் தெய்வம் என்று கூறியவர்

edit retag flag offensive close merge delete