பெமா என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

asked 2022-02-10 01:39:55 +0000

MadZone gravatar image

updated 2022-02-10 01:40:10 +0000

பெமா என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

What is the expansion of FEMA?

Explain FEMA.

edit retag flag offensive close merge delete