இடையர்கள் ஏறு தழுவும் பொழுது வாசிக்கும் தனிப் பறையின் பெயர் என்ன?

asked 2022-02-09 14:28:11 +0000

MadZone gravatar image

இடையர்கள் ஏறு தழுவும் பொழுது வாசிக்கும் தனிப் பறையின் பெயர் என்ன?

What is the special drum played during Eruthazhuvuthal by shepherds?

edit retag flag offensive close merge delete