ஒப்பாரிப் பாடல் மூலம் அறியலாகும் மகளிரின் உளவியல் நிலை யாது?

asked 2022-02-11 15:19:23 +0000

MadZone gravatar image

updated 2022-02-11 15:43:38 +0000

shrinivasan gravatar image

ஒப்பாரிப் பாடல் மூலம் அறியலாகும் மகளிரின் உளவியல் நிலை யாது?

What is the psychological state of women known through Oppari Padal?

edit retag flag offensive close merge delete