மன்றம், பொதியில் - விளக்குக

asked 2022-02-11 15:17:48 +0000

MadZone gravatar image

updated 2022-02-11 15:44:28 +0000

shrinivasan gravatar image

மன்றம், பொதியில் - விளக்குக.

Explain the terms 'Mandram' and 'Pothiyil'.

edit retag flag offensive close merge delete